Voeg Symbion toe aan uw Favorieten   Print deze Pagina
Bijlagen  

  1. Een optimale Personeelsbezetting!
  2. De kwaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers!
  3. Optimaal werkomstandigheden- em milieubeleid!
  4. Administratie, Rapportages en Informatievoorziening!

1.  Een optimale personeelsbezetting!

De zorg voor een optimale bemensing houdt in dat met u gewerkt wordt aan een personeelsbezetting, die kwantitatief én kwalitatief is afgestemd op alle uit te voeren werkzaamheden van nu n die van in de toekomst Het begint bijvoorbeeld met het opstellen van een personeelsbehoeftenplan. De huidige organisatiestructuur en personeelsbezetting zijn het vertrekpunt. Vervolgens worden ook de verwachte externe ontwikkelingen en uw eigen doelstellingen en wensen daarin verwerkt. Andere zaken die in beeld worden gebracht zijn:

σ  Functie- en taakbeschrijvingen
σ  Functie-eisen (profielschetsen)
σ  Het verwachte verloop en de kosten daarvan
σ  Passende honoreringsregelingen
σ  Passende arbeidsvoorwaarden

Aan de hand van het personeelsbehoeftenplan wordt de gewenste bezetting daadwerkelijk ingevuld, bewaakt en bijgehouden. De activiteiten, die daarmee samenhangen en voor u worden verzorgd, zijn:

σ  Carrièreplanning (interne doorstromingsmogelijkheden)
σ  Werving & Selectie (incl. eventueel assessment)
σ  Kostenberekeningen (interne doorstroom vs. horizontale instroom)
σ  Aanname & Arbeidsovereenkomst
σ  Introductieprogramma
σ  Opleiding & Training
σ  Ontslag (afhandeling en begeleiding van vertrekkenden)
Naar boven!    
2.  De kwaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers!

De prestaties en het functioneren van uw medewerkers hebben voortdurend de aandacht. Niet alleen, omdat daarmee de kwaliteit van het werk en dus de productiviteit in het geding is, maar ook andere essentiële zaken, zoals kostenbeheersing en plezier in en op het werk. Het bewaken van de performance van uw mensen gebeurt ook met het oog op de toekomst van uw organisatie. Het doel is drieërlei:

Goed blijven! - Beter worden! - Bijblijven!   

Goed blijven betekent uw medewerkers scherp houden. Effectief leidinggeven en controle (ook sociale controle) zijn daarvoor onmisbare elementen. Maar ook zullen uw mensen regelmatig moeten worden geïnformeerd over hun functioneren en prestaties. De taak van uw personeelspartner daarbij is:

σ  Coachen van leidinggevenden en medewerkers
σ  Opzetten en bewaken van een systeem van beoordelingen
σ  Houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
    (samen met de verantwoordelijke leidinggevende)
σ  ‘Training on the Job’ van leidinggevenden

Beter worden heeft te maken met de individuele ontwikkeling van uw medewerkers. Mensen hebben (vaak onvermoede) capaciteiten en talenten. Niet alleen uw mensen zelf, maar ook de organisatie kunnen daar voordeel van hebben. Waar het om gaat is die capaciteiten en talenten te ontdekken en gericht op die voordelen te ontwikkelen. Uw personeelsmedewerker verzorgt daarvoor:

σ  Persoonlijke- of Groepsassessments
σ  Loopbaan- of Carrièreplanningen
σ  Employee- & Management Development Programma's
σ  Opleiding, Vorming en Training

De wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen gaan voortdurend sneller. Bijblijven met die ontwikkelingen is noodzakelijk, omdat ze vele nieuwe mogelijkheden en kansen bieden. Om die te benutten is vaak nieuwe kennis of zijn er andere vaardigheden nodig. Met u worden de ontwikkelingen en de benodigde nieuwe kennis of vaardigheden in kaart gebracht. Dit leidt dan tot:

σ  Aanpassing van het personeelsbehoeftenplan
σ  Aanpassing van de bestaande loopbaan- of carrièreplanningen
σ  Concretisering van de gewijzigde personeelsbehoefte
    (werving & selectie, promotie, herplaatsing, demotie, vertrek)
σ  Vaststelling van de opleiding- en trainingsbehoefte
σ  Organiseren van opleidingen en trainingen
Naar boven!    
3.  Optimaal werkomstandigheden- en milieubeleid

De zorg voor optimale werkomstandigheden is geen eenvoudige zaak. Uw medewerkers hebben wensen, die om organisatorische of praktische redenen niet altijd haalbaar zijn. Daarnaast is er veel complexe wet- en regelgeving. Naar het zich laat aanzien wordt die alleen maar uitgebreider én wordt de werklast die zij met zich meebrengt, alleen maar groter. Het overzicht bewaren en aan alle voorschriften voldoen is een bijna onmogelijke opgave. Het is te arbeidsintensief en te veel specialistenwerk geworden om er nog zomaar bij te doen. Een taak die uw personeelspartner graag van u overneemt.

De zorg voor goede werkomstandigheden kent twee kanten. Namelijk het creren van een optimale werkomgeving en van een goed werkklimaat.
Het scheppen van een optimale werkomgeving betekent voldoen aan de wettelijke bepalingen, de bedrijfsvoorschriften en de wensen van uw ondernemingsraad en/of uw medewerkers. Als gezegd: dit gaat niet altijd even goed samen. De activiteiten van personeelszaken richten zich daarom op:

σ  Toetsing en bewaking van de bestaande situatie aan de voorschriften
σ  Inventarisatie van belangen en wensen van bedrijfsleiding en medewerkers
σ  Afstemming van wensen en belangen met de regelgeving
σ  Overleg met betrokken interne en externe personen of instanties
σ  Het doen van beleid- of uitvoeringsvoorstellen aan de directie
σ  Daadwerkelijke uitvoering van het werkomstandighedenbeleid

Het scheppen van een goed werkklimaat ligt in het verlengde van het boven-staande. Er komt echter nog iets bij. Een optimaal werkklimaat is ook, én juist vooral, afhankelijk van de werksfeer. De manier waarop wordt samengewerkt en leiding gegeven. Uw personeelsmedewerker zal daarom:

σ  Verbeterpunten t.a.v. de interne samenwerking inventariseren.
σ  Oplossingen voor verbeterpunten of knelpunten voorstellen
σ  Individueel of groepsgewijs instrueren, coachen of trainen

Een goed milieubeleid voeren wordt, evenals het werkomstandighedenbeleid, steeds lastiger door het toenemende aantal complexe voorschriften en regelingen. Het hierboven gestelde over werkomstandigheden, geldt vrijwel analoog ook voor het milieubeleid. Uw personeelsman of -vrouw zal graag de uitvoering van het externe milieubeleid voor u op zich nemen. Daarbij weet u zich ook ondersteund door de deskundigen in de back office.
Ten aanzien van het interne milieubeleid is uw personeelsmedewerker in staat om samen met u wezenlijke besparingen in het energieverbruik te realiseren.
Voor een optimaal milieubeleid worden voor u onder meer verzorgd:

σ  Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem
σ  Een energiebalans
σ  Een energietest
σ  Besparingsbeleid- en actieplannen
Naar boven!    
4.  Administratie, Rapportages en Informatievoorziening

Een actuele administratie en een goed personeelsinformatiesysteem geven u veel informatie. Ze maken afwijkingen, verbeteringen of verslechteringen zichtbaar op velerlei terrein en ook de daarmee gemoeide baten en kosten. Bijvoorbeeld individuele productiviteit en kwaliteit, afwezigheid, verloop, gebruik van voorzieningen en bedrijfsveiligheid. Aan de hand van een goed informatiesysteem en een actuele administratie kunnen verbeterpunten en oorzaken van problemen of toekomstige problemen tijdig worden opgespoord.
Snel anticiperen en ingrijpen wordt daardoor mogelijk.

Uw personeelsmedewerker verzorgt, onderhoudt of controleert voor u:

σ  Het personeelsdossier
σ  De personeelskaarten
σ  De aan- en afwezigheidregistratie
σ  De tijdverantwoording
σ  De loon- of salarisadministratie
σ  Het personeelsinformatiesysteem

Ook worden het loongebouw en de arbeidsvoorwaarden periodiek getoetst op evenwichtigheid. Een externe toetsing kan plaats vinden middels een regionaal of sectoraal salaris- en arbeidsvoorwaardenonderzoek (zie bijlage 5 PZ-Extra's). Op deze manier worden niet alleen acceptabele arbeids-voorwaarden gereali-seerd, maar wordt ook een optimale beheersing van de loonkosten bereikt. Desgewenst wordt voor u een ‘standenregister‘ verzorgd.

Met betrekking tot de werkomstandigheden en het milieu wordt een registratie-systeem opgezet en bijgehouden. Onder de werkomstandigheden vallen ook sociaal gerichte activiteiten. U moet denken aan alle activiteiten, maatregelen en gebeurtenissen op het gebied van bedrijfsveiligheid, milieu, gezondheidszorg, arbo, maatschappelijk werk, ontspanning, enzovoorts.
De vorm waarin deze zaken geregistreerd worden is:

σ  Bewaking van gebudgetteerde kosten
σ  Gebruik van voorzieningen
σ  Organisatorische gevolgen
σ  Individuele effecten

Ten aanzien van alle zaken aangaande werkomstandigheden en milieu worden voor u de incidentele en periodieke rapportages verzorgd; zowel de interne als de externe.
Naar boven!    
© 2005 Symbion-nl.com - mail