Voeg Symbion toe aan uw Favorieten   Print deze Pagina
Algemeen  


Wat is er aan de hand?

Veel bedrijven ervaren hoe lastig het is om hun personeelszaken goed op orde te brengen en te houden. De toenemende complexiteit van arbeidswetgeving, regelgeving op het gebied van arbo, milieu, opleidingen, enz., maakt het er niet eenvoudiger op. Om nog te zwijgen over de gevolgen van de privatisering van sociale voorzieningen. 'Zware' personeelsmensen met alle nodige kennis en kwaliteiten zijn moeilijk te vinden en kostbaar. Voor veel bedrijven is het personeelswerk ook geen volledige dagtaak.

Het gewone PZ-werk wordt er meestal 'bijgedaan' door een leidinggevende of een andere ge´nteresseerde medewerker. Veel zaken, met name (dreigende) probleem-situaties, komen daardoor vaak op de schouders van de directie zelf terecht. Die zal op zijn beurt weer vaak de hulp van externe specialisten moeten inroepen, zoals advocaten, accountants of personeels- en organisatieadviseurs. Ook dit vraagt extra aandacht en werk (zorgen en tijd!) en brengt bovendien veel extra kosten met zich mee.

Toch moet het personeelsbeleid goed zijn Ún moet het personeelswerk uitstekend gebeuren. De praktijk van succesvolle bedrijven wijst het uit: 'Er valt heel veel te verdienen!' En dat zowel in materieel als in immaterieel opzicht!
Naar boven!    
Waarom de partners van Symbion?

Allround deskundigheid! Symbion levert u op parttimebasis allround deskundigheid in de persoon van een ervaren personeelsman of -vrouw. Deze vaste partner zorgt in overleg met u voor de invulling van uw personeelsbeleid en de uitvoering van uw personeelszaken. Zo nodig wordt ondersteuning gegeven vanuit een 'back office', waarin elk relevant specialisme is vertegenwoordigd. U heeft dus voortdurend de beschikking over alle professionele kennis en ervaring, die voor een optimaal personeelsbeleid nodig zijn.

Zekerheid en continu´teit! In de 'back office' worden uw personeelszaken gevolgd door een tweede persoon. Deze 'stand-in' PZ-functionaris zal in voorkomende gevallen direct de taak van uw vaste partner kunnen overnemen. U bent dus zeker van continu´teit in uw personeelszaken.

Niet vaker of langer dan nodig! Uw personeelsmedewerker komt niet vaker of langer dan in uw situatie nodig is of door u gewenst wordt. Er wordt gewerkt op vaste dagen en tijden. Zo is er altijd duidelijkheid en zekerheid wanneer de PZ-man of -vrouw aanwezig is. Uw vaste partner of de 'stand-in' zijn zo mogelijk ook tussentijds beschikbaar. Bijvoorbeeld als hun aanwezigheid gewenst is bij directievergaderingen, calamiteiten, arbo- of milieu-inspecties.

Uw zaken duidelijk Ún op papier! Van alle werkzaamheden wordt verslag gedaan. Mondeling direct na elke hele of halve werkdag; schriftelijk de volgende dag. U heeft dus steeds een goed overzicht van de stand van zaken, de uitgevoerde werkzaamheden, de bevindingen en aanbevelingen. In overleg met u worden ook de prioriteiten en activiteiten voor de volgende keer bepaald.

Bekend met de plaatselijke problematiek! Uw personeelsmedewerker werkt altijd in dezelfde regio. Daardoor is er een goed inzicht in het lokale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsaanbod. Mensen van buiten aantrekken is altijd moeizamer en duurder (verhuisplicht). Mensen met andere achtergronden vragen om hogere investeringen in opleiding (geld) en ervaring (tijd). Regionaal werken leidt ook tot een intensiever en beter contact met arbeidbureaus, gemeente, milieu-inspecties, arbo-diensten, enz.
Naar boven!    
De belangen van uw organisatie staan altijd centraal!

De medewerkers van Symbion stellen altijd de belangen van uw organisatie voorop. Ze zijn echter niet organiek aan uw organisatie verbonden en daardoor voor iedereen (u, uw medewerkers Ún externe instanties) een onafhankelijke en objectieve gesprekspartner. Lastige zaken zijn daardoor eenvoudiger en beter te realiseren. Eventuele vervelende beslissingen worden eerder en gemakkelijker geaccepteerd.

Vertrouwelijkheid gegarandeerd! Alle medewerkers van Symbion houden zich aan de bepalingen over zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding, zoals die vastgesteld zijn door de Raad van Interim-management en opgenomen in de voorwaarden en gedragscode van Symbion. Aanvullende afspraken met u worden contractueel vastgelegd en zijn bindend.
Naar boven!    
Wie zijn uw partners in personeelszaken?

Uw partners zijn allen ervaren personeelsmensen. Zij hebben als zodanig hun sporen verdiend in het bedrijfsleven. Als bijkomende voorwaarden voor hun inzetbaarheid zijn gesteld:

σ  Meerjarige ervaring in leidinggevende- of directiefuncties
σ  Ervaring in of met opleidingen, scholing en training
σ  Succesvol afronden van het 'Symbion Opleiding- en Trainingsprogramma'
σ  Bijwonen van de halfjaarlijkse 'Symbion Update Seminars'

De 'back office' van Symbion bestaat uit een team van specialisten op het gebied van:

σ  Arbeidsrecht
σ  Milieurecht
σ  Sociale wetgeving
σ  Werving, Selectie & Personnel Assessment
σ  Human Resources Development
σ  Opleidingen
σ  Management- & CommerciŰle Trainingen
σ  Klantgerichtheids- & Service Trainingen
σ  Training & Advisering in Financieel Management
σ  Administratie & Accountancy
σ  Automatisering & (Personeels)Informatievoorziening
σ  Werkgevers- en Werknemersverzekeringen
Naar boven!    
Wat wordt allemaal voor u gedaan?

Uw personeelsman of -vrouw verzorgt al uw personeelsaangelegenheden en zaken met betrekking tot de werkomstandigheden en het milieu. Het betreft de gehele, of indien u dit wilt gedeeltelijke uitvoering, maar ook de ondersteuning en advisering bij het ontwikkelen en actueel houden van het beleid. Het werkterrein kent vijf deelgebieden:

  De zorg voor een optimale bemensing van uw organisatie
  Het bewaken en verhogen van de kwaliteit en inzetbaarheid van uw mensen
  De zorg voor en de bewaking van de werkomstandigheden en het milieu
  Het verzorgen van de administratie, rapportages en informatievoorziening
  Aanvullende dienstverlening in de vorm van pz-extra's!

(In bijlage 1 t/m 5 worden deze deelgebieden nader toegelicht!)
Naar boven!    
pz-werk voor u in het kort!


σ  Opstellen en bijhouden van het personeelsbehoeftenplan
σ  Werven, selecteren en aannemen van personeel
σ  Opleiding, vorming en training van medewerkers
σ  Beoordelen van medewerkers
σ  Opstellen van loopbaanplannen / loopbaanadviezen
σ  Bewaken van arbeidsvoorwaarden en loongebouw
σ  BeŰindigen van dienstbetrekkingen
σ  Verzorgen van personeelsadministratie
σ  Controle op aanwezigheid- en tijdregistraties
σ  Bewaken van werkomstandigheden
σ  Werkomstandigheden- en milieuregistraties
σ  Werkomstandigheden- en milieurapportages
σ  Beleidsadvisering en -formulering
σ  Budgetvoorstellen en budgetbewaking
σ  PZ-extra's als:
      Sociaal jaarverslag
      Sociaal plan
      Remuneratie- en benefitsoverzichten
      Ontwerp-CAO's en CAO-onderhandelingen
      Contact en overleg met externe instanties
      Vergelijkend salaris- en arbeidsvoorwaardenonderzoek
      Pensioen- en assurantieadvisering en bemiddeling

Naar boven!    
Uw voordelen op een rij!

Uw personeelsman of -vrouw en de partners van Symbion stellen altijd het belang van uw organisatie centraal. Zij verbinden zich aan uw visie, wensen en doelstellingen. Overleg en samenwerking met u zijn derhalve kernbegrippen bij hun doen en laten.

Uw personeelsman of -vrouw is een vaste medewerker, maar niet organiek aan uw organisatie verbonden.

Uw personeelsman of -vrouw werkt op vaste dagen en tijden, niet vaker of langer dan in uw specifieke situatie nodig is.

Uw personeelsman of -vrouw en de partners van Symbion staan garant voor continu´teit en tussentijdse ondersteuning door het systeem van back office en stand-ins.

Uw personeelsmedewerker en partners van Symbion zijn:
σ  Deskundig en ervaren
σ  Vaste en vertrouwde aanspreekpunten
σ  Objectief en onafhankelijk
σ  Aanwezig op vaste dagen, dagdelen of tijden
σ  Tussentijds zo mogelijk beschikbaar
σ  Verantwoording aan u verplicht
σ  Regionaal betrokken en op de hoogte

U en uw personeelsman of -vrouw beschikken voortdurend over een back office met alle extra benodigde deskundigheid op het gebied van personeelszaken, werkomstandigheden en milieu.

Uw personeelsman of -vrouw en uw andere partners van Symbion zijn verplicht om zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met alle hun bekende informatie. Ten aanzien van gegevens waarvan bekend is, of bekend mag worden geacht, dat zij vertrouwelijk zijn, zijn zij tot geheimhouding verplicht.
Naar boven!    
© 2005 Symbion-nl.com - mail